Utvecklingsprogram för Chef & Ledare


Karisma i chefskapet uppstår ur medvetenhet, närvaro och handlings-kraft. Utvecklingen som ledare handlar om mod, uthållighet och disciplin. Steg för steg i riktning mot en attraktiv personlig vision.

Tillgång till rätt drivkrafter är ofta avgörande när det gäller att uppnå målen. I olika situationer är inlevelseförmåga viktig, för att kunna bemästra rädslor och tvivel. Som erfaren chef är du villig att ta kalkylerade risker, samtidigt som du förstår att sätta sunda gränser. Självledarskap ger förutsättningar att framstå som god förebild.

Ledande forskare har genomfört en världsomspännande undersökning av chefer. Den visar att chefer som uppnår de bästa resultaten löpande skiftar mellan olika ledarstilar, och pekar på 3 viktiga egenskaper hos skickliga ledare: 1) känna sig själv med starka / svaga sidor, 2) förmåga att motivera andra, 3) konstruktivt hantera negativa känslor. Undersökningen visar även att framgångsrika chefer lockar sina medarbetare till skratt 3 ggr så ofta som andra!


Koncept & Syfte

Aspirations nya utbildningsmetod© syftar till att stärka chefens specialist-kompetens som "Chef, Ledare & Coach" - oberoende av bakgrund och tidigare erfarenheter. Processen är noga sammansatt och utprovad för att motivera och påskynda inlärning, ge hög och jämn kvalitet, samt fram-gångsrika resultat på både kort och lång sikt. Innan du fortsätter, låt oss titta närmare på Chefsrollen i olika perspektiv, Läs mer >>>

Active Management Program by aspiration® finns i grund- och strategisk version. Genomförs internt, och skräddarsys till att samverka med beställande verksamhets uppdrag, vision och värdegrund. Områden i fokus är att 1) växa som chef & ledare, 2) påverka och influera, samt 3) strukturera och leda. Fler gemensamma synsätt och en öppnare attityd till förändring bygger tillit och en lärande organisation. Centralt är möjligheterna till att påverka mellanmänskliga relationer, och inarbetande av ett coachande förhållningssätt


Struktur & Omfattning

Lärande handlar om fokus/motivation, upprepning, och tid för reflektion. Undervisning och träning baseras på internationellt erkända metoder inom kommunikation och ledarskap, upplevelsebaserat och situationsorienterat lärande, samt i goda praktiska exempel. Detta påskyndar chefernas utveckling och inspirerar till fortsatta framsteg.

10 DC - 10 days challenge® webbaserat Lärande & Träningsprogram© löper som röd tråd genom hela utbildningen. Det förenklar och strukturerar inläsning, repetition och daglig praktisk träning. Läs mer >>> Coaching kompletterar till att förtydliga egna mål och att öka prestationen. Erfarenhetsutbyte stimuleras genom gruppcoaching. Läs mer >>>


Certifiering eller Diplomering tydliggör gemensam kom-petensnivå, och premierar den enskilde deltagaren för uppnådda kunskaper och färdigheter.

Utbildningarna pågår upp till 6 månader och uppdelas i Moduler, med undervisningsdagar i grupp mitt i varje Modul. Lärande och praktisk träning sker däremellan steg för steg via 10 DC e-learning programmet, och coaching. Gruppstorlek är max 12 resp. 21 deltagare per utbildningsprocess.
Våra handledare/coacher, Läs mer >>>


Mål & Feedback

Utbildningsmålen baseras på 1. Kunskap, 2. Förhållningssätt, 3. Förmåga & Färdighet. "Huvud - Hjärta - Händer". Utgångspunkter är de erkända taxonomierna för inlärningsprocesser (t ex Bloom's) och för kunskapsdimensionen (Kolb's). Förloppets mål i övrigt sätts utifrån genomförd behovsanalys och ev medarbetarenkäter i samråd med beställande verksamhet. Feedback inhämtas löpande via alla programmets delmoment, och används "ad hoc" till att göra anpassningar. Den sammanställs och utvärderas avslutningsvis gentemot målsättningar i en rapport, med rekommendationer för framtiden.


Innehåll & Detaljer

Situationsanpassad och tydlig kommunikation, språklig teknik och frågeteknik. Förståelse för kroppsspråket. Insikt i personliga egenskaper, viktiga värderingar och inlärningsstilar. Enkla sätt att ställa personlighetsprofil. Självbildsträning. Presentera och övertyga. Influera via metaforer. Besluts- och motivationsteknik. Tid - struktur, prioriteringar och planering. Målsättningsteknik, strategier/metodik. Feedback. Vilja att förändras och förändra. Flexibel analys/val av olika ledarstilar efter situation/utmaning. Gruppdynamik och ledning av grupp. Arbetsmodell coaching. Praktisk tillämpning, t ex utvecklingssamtal, förhandling och konfliktlösning. Balans & hälsoperspektiv i ledarskapet. (Exakt innehåll och grad av fördjupning beror av utbildningens längd.)

För detaljerad information om utbildningsalternativ, upplägg och pris, välkommen att kontakta oss. Kontakt >>>